Serveis


SERVEIS QUE OFEREIX EL COL·LEGI PER ALS SEUS COL·LEGIATS 

AREA DE CONSULTORIA


Els objectius perseguits amb la creació de l’Àrea de Consultoria són la fidelització del mediador col·legiat i la col·legiació de qui encara no n’estigui.

Per això els serveis prestats seran exclusivament relacionats amb l’àmbit professional i oberts a tota la mediació, de caràcter gratuït en tant que sigui possible per al col·legiat i de pagament per als altres.

Per ésser atractius i no haver de competir amb altres agents que presten aquest tipus de serveis, s’intenta sempre que siguin de caràcter exclusiu.

Som pro actius en suprimir els serveis que no són valorats pels usuaris i ampliem constantment el catàleg amb noves ofertes. Emprem les noves tecnologies per vendre i promocionar aquest catàleg.

Disposem d’un protocol amb uns punts  indispensables:

-          La revisió dels serveis actuals i l’anàlisi de necessitats.

-          L’establiment d’un catàleg escrit dels serveis que prestem amb:

o   Definició del seu abast i característiques.

o   Nivells de qualitat.

o   Anàlisi de costos i la seva possible repercussió en els usuaris.

o   Resum executiu dels avantatges de cada servei per facilitar la seva contractació.

-          Definició d’un sistema d’avaluació fiable.

-          Establiment de pressupost.

-          Assignació de responsables de cada un del serveis que es presten

El compliment dels punts d’aquest protocol pretén aconseguir dos objectius que considerem cabdals al nostre Col·legi:

-          Vendre la imatge del mediador com a canal preferent de la compra d’assegurances.

-          Promocionar “el Col·legi“ a tots els mediadors, col·legiats o no, de la província de Lleida i les zones limítrofes.

L’Àrea de Consultoria està composta per quatre subàrees.

-          ASSESSORIA COL·LEGIAL

-          ASSESSORIES PROFESSIONALS

-          PRESTACIONS

-          PROTOCOLS
ASSESSORIA COL·LEGIAL


Reconeixem l'Assessoria Col·legial com la de més pes ja que engloba tots els tràmits, consultes i gestions que s'han de fer davant de l'Administració.

Les gestions que es duen a terme van des de l'obtenció de l'autorització administrativa, el certificat de formació dels grups A,B,C, programes de formació del Col·legi, cessament d'activitat, obtenció de la signatura digital o assessorament sobre tota la normativa jurídica relacionada amb el desenvolupament de la nostra activitat com a mediadors d'assegurances.

I queden recollides en 5 apartats:

1.    Assessorament per a l'obtenció d'autoritzacions administratives tant a nivell nacional com autonòmic

2.   Documentació legal i professional

3.   Fulls de queixa/reclamació/denúncia

4.   Gestió administrativa davant la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones (DGSFP) i amb la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor (DGPFAiT)

5.   Recull de deures i obligacions

Totes aquestes consultes sempre s'hauran de fer a través de les oficines del Col·legi.
ASSESSORIES PROFESIONALS

L'objectiu de les assessories professionals és donar suport al col·legiat en qualsevol dubte o necessitat que sorgeixi relacionat amb l'àmbit laboral, fiscal, comptable, mercantil o jurídic.

Estan contractades amb un gabinet extern i la seva finalitat és orientar inicialment al col·legiat donant una primera resposta verbal o escrita a les seves qüestions   perquè aquest pugui posteriorment contractar si s'escau, a elecció pròpia i on més li convingui el servei que correspongui.

Les consultes són de caràcter gratuït per al col·legiat i s'han de fer sempre a través de les oficines del Col·legi.

Els serveis que es donen són els següents:


1.- ASSESSORIA COMPTABLE

 • Anàlisi de balanços
 • Avaluació estats financers
 • Plans de viabilitat
 • Llibres comptables

2.-ASSESSORIA FISCAL

 • Planificacions i reestructuracions
 • Pactes successoris
 • Renda societats, patrimoni, IVA, successions i donacions
 • Inspeccions Agència Tributària

 

3.- ASSESSORIA JURÍDICA


L’assessoria JURÍDICA es compromet a atendre totes aquelles consultes relacionades amb l’activitat professional del mediador d’assegurances col·legiat que se li efectuïn, sempre a través de correu electrònic o fax del Col·legi, i a emetre informe verbal, mitjançant visita personal, o escrit en forma concisa, d’acord amb la petició, referent a quants assumptes li siguin sotmesos per qualsevol col·legiat i que es trobin relacionats amb les seves activitats professionals, el dictamen del qual serà emès a la major brevetat possible, totalment gratuït.

Igualment s’efectuaran contractes, convenis, escrits o documents que li siguin sol·licitats, sempre i quan estiguin relacionats amb l’activitat jurídica dels mediadors d’assegurances col·legiats. En aquest cas els honoraris que es cobraran seran els mínims assenyalats pel Col·legi d’Advocats de Lleida amb un descompte del 50%.

També es compromet a actuar com a advocats de qualsevol mediador d’assegurances col·legiat en quants litigis es promoguessin en contra seva, així com tenir la direcció de quantes accions acordessin interposar, qualsevol que sigui la via o jurisdicció a què es refereixin, sempre que se circumscriguin als tribunals o Centres radicats a la província de Lleida, Barcelona, Osca, Reus o Tarragona, i així ho consideri el criteri del lletrat. En aquest cas, els honoraris que es cobraran seran els mínims assenyalats pel Col·legi d’Advocats de Lleida amb un descompte del 20%.

 

4.- ASSESSORIA LABORAL

 • Disseny de la política d'empresa
 • Autònoms (RETA) i règim general
 • Conveni col·lectiu            
 • Contractes de treball i bonificacions
 • Rebuts de salaris i IRPF
 • Sancions i acomiadaments                                                                    
 • Expedients de regulació d'ocupació.
 • Prevenció de riscos laborals
 • Prestacions jubilació, invalidesa, viduïtat.
 • Inspeccions de treball
 • Jutjats socials

 

5.- ASSESSORIA MERCANTIL

 • Constitucions i dissolucions de societats
 • Ampliacions/reduccions de capitals, transmissions patrimonials, …
 • Contractes mercantils
 • Retribucions i responsabilitats administradors de societats
 • Tribunal Econòmic Administratiu

Enllaç servei


 

 


PRESTACIONS

Els mediadors col·legiats tenen al seu abast a través del Col·legi un ampli catàleg de serveis, aquests estan orientats tant a complir amb rigor la legislació imposada per l'administració, com per desenvolupar la seva activitat diària amb un alt grau de professionalitat.

Per fer ús d'aquests serveis s'ha de contactar amb les oficines del Col·legi.


BIBLIOTECA

El Col·legi disposa a les seves instal·lacions d'una biblioteca especialitzada en temes d'interès assegurador tant tècnic, jurídic com comercial.


BORSA DE TREBALL

El Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Lleida disposa d'una Borsa de treball. Per sol·licitar informació us heu de posar en contacte amb les oficines del Col·legi.

 

COMISSIÓ D´ARBRITRATGE

 A través de la Comissió d'Arbitratge el Col·legi ofereix la seva intervenció per resoldre de manera amistosa les divergències que puguin sorgir entre mediadors d'assegurances col·legiats i entitats asseguradores, en l'àmbit de la seva relació mercantil.

 

DEPARTAMENT D´ATENCIÓ AL CLIENT

Els corredors i corredories d'assegurances estan obligats a disposar d'un departament d'atenció al client amb la finalitat d'atendre i resoldre les queixes i reclamacions que la seva clientela pugui presentar, relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts, per tal de complir amb aquesta obligació. (Llei 26/2006, de mediació d'assegurances i reassegurances privades)

El nostre Col·legi té un acord amb el bufet d’advocats SIMON SOLANO, per tal que sigui el "Defensor del client" de tots els corredors/corredories col·legiats que així ho desitgin.

Resultado de imagen de link web icon


FORMACIÓ

El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Lleida, com a secció delegada que és del Centro de Estudios del Consejo General de los Colegios Mediadores de Seguros (CECAS), posa a disposició dels mediadors col·legiats una gran varietat d'accions formatives amb suport e-learning d'interès general, jurídic, tècnic i màrqueting amb importants bonificacions.

Més informació a www.cmatll.es

 Resultado de imagen de link web icon


PÀGINA WEB

www.cmatll.es

El Col·legi disposa d’una pàgina web, i que com a col·legiat/da teniu LOGIN i PASSWORD per consultar a l’àrea privada tot tipus de documents, circulars, models de contractes, informació del sector i legislació vigent.

www.mediadoresdeseguros.com

Els col·legiats disposen també de l'accés a la web del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros on podran gaudir de tota mena d'informació en quant a legislació vigent, documentació professional, jurisprudència i butlletins informatius.

Resultado de imagen de link web icon


PERIT DE PART

El Col·legi posa a disposició de tots els seus col·legiats els serveis professionals d'un pèrit professional abastant des de peritatges de danys a taxacions, inspeccions de risc, prevenció, i revisions de capitals. Es considerarà una única zona d'influència, la delimitada pel domicili dels col·legiats del Col·legi de Lleida però la seva actuació està oberta a tot el territori nacional.

Sol·licitud servei pericial

Resultado de imagen de link web icon

 

REVISTES DEL SECTOR

Estar col·legiat suposa estar subscrit a diverses publicacions d'interès assegurador, tant en format paper com electrònic, que es van rebent periòdicament. Així mateix, es podrà gaudir també de les publicacions que rep el Col·legi directament i posa a disposició dels seus col·legiats a les seves instal·lacions.

Resultado de imagen de link web icon


SALA D´ACTES

Com a col·legiat/da podeu fer ús, gratuïtament, de la sala d’actes del Col·legi per a temes professionals. Està equipada amb projector de dades, Wi-fi, portàtil, megafònia i pissarra blanca i de paper. Capacitat per a 20 persones.

Resultado de imagen de link web icon


PROTOCOLS

 

El Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Lleida té signats protocols amb entitats asseguradores, organismes oficials i altres proveïdors perquè el col·legiat pugui gaudir de condicions avantatjoses en la contractació dels seus productes o serveis.

La contractació d'aquests serveis sempre es farà a través de les oficines del Col·legi.


-Assegurança R.C. agents exclusius

El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros ofereix a tots els agents d'assegurances col·legiats una exclusiva pòlissa de responsabilitat civil professional única al mercat assegurador.

Resultado de imagen de link web icon


-Assegurança vida conveni col·lectiu Axa

 El Col·legi de Lleida té signat un protocol amb l'entitat col·laboradora Axa per a la contractació de l'assegurança de vida per als empleats tal com estableix el conveni de la mediació.

Resultado de imagen de link web icon


-Assegurança vida conveni col·lectiu Reale

El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros té signat un protocol amb l'entitat Reale per a la contractació de l'assegurança de vida per als treballadors tal com estableix el conveni col·lectiu de la mediació

Resultado de imagen de link web icon


-ATENEA

ATENEA és una aplicació informàtica per a l’obtenció dels informes dels accidents de trànsit a les persones implicades, als advocats col·legiats que els representin i a les entitats asseguradores o mediadors col·legiats que actuïn en la seva representació.

Resultado de imagen de link web icon


-Banc Popular

Condicions avantatjoses per a la contractació dels serveis financers i bancaris d'aquesta entitat.

Resultado de imagen de link web icon


-Codi de pràctiques

La col·legiació permet gaudir del codi de pràctiques que tenen signat diverses entitats asseguradores amb el Centro de Negocios de Seguro (CNS). Aquest pretén contemplar la normativa vigent, definint certs principis bàsics per a la relació mercantil i administrativa entre els corredors d'assegurances i les entitats asseguradores.

Resultado de imagen de link web icon


-Col·laboració entre els quatre col·legis catalans

Aquest conveni de col·laboració permet fer ús tant de les instal·lacions com de la participació en la formació que imparteixen els quatre col·legis catalans dins de les normes d'ús establertes per cada col·legi.


-L.O.P.D.

Els col·legiats tenen al seu abast a un preu econòmic, un servei ràpid i fàcil d’adaptació online, a través de la web del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, 15/1999.


- Multitarifador

El Col·legi, a través del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, gaudeix de condicions especials tant en el cost de la llicència, el manteniment del servei com en la configuració inicial per a la contractació del multitarifador AVANT2 de l'empresa Codeoscopic.

Resultado de imagen de link web icon


-Pòlissa Advocat Empresa de Das

El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros i l’entitat d’assegurances DAS han signat un acord de col·laboració amb l’objectiu d’oferir als col·legiats amb caràcter exclusiu una assegurança de protecció jurídica ajustada a les seves necessitats tant per la seva condició de corredors com per la d’empresaris.

Resultado de imagen de link web icon


-Pòlissa de defensa jurídica Arag

El Col·legi disposa d'un protocol signat amb l'entitat Arag, entitat col·laboradora amb el Col·legi, per a la contractació amb condicions especials d'una pòlissa col·lectiva de Defensa Jurídica específica per a mediadors, tan persones físiques com jurídiques.

Resultado de imagen de link web icon


-Pòlissa de salut col·lectiva de DKV

 L'entitat DKV, entitat col·laboradora amb el Col·legi, té signat un protocol amb el Consejo General a través del qual tant els mediadors col·legiats com els seus treballadors, poden contractar una pòlissa de salut a través d'un col·lectiu amb condicions especials.

Resultado de imagen de link web icon


-Pòlissa de subsidi diari de Previsora General.

Previsora General, entitat col·laboradora amb el Col·legi, ha tramés una oferta per a tots els col·legiats autònoms per contractar una pòlissa que garanteixi un subsidi diari en cas d'accidents i/o malaltia amb condicions econòmiques especials.

Resultado de imagen de link web icon


-Responsabilitat civil penal dels mediadors

El Col·legi , a través del Consejo General, posa a disposició de tots els col·legiats un servei per facilitar l'adequació de la seva activitat com a empresa als dictats del nou article 31 del Codi Penal, amb unes condicions econòmiques especials.


-Servei PREBLAC

 A través del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros es disposa d'un servei per a corredors i corredories d'assegurances col·legiades amb la finalitat de donar compliment a les obligacions establertes per la Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals que afecten amb caràcter imperatiu a tots els corredors i corredories d'assegurances que treballin amb assegurances de vida o altres serveis relacionats amb inversions.

Resultado de imagen de link web icon


DKV PROTECCIÓ FAMILIAR - DECESSOS